Наголос

Доступ до правди

Гайд
з користування
платформою
Платформа для надсилання
електронних запитів розпорядникам
інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

Сайт «Доступ до правди» працює як платформа
для надсилання електронних запитів розпорядникам
інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації».

Для того, щоб написати запит, потрібно зареєструватися
на сайті «Доступ до правди» dostup.pravda.com.ua.
Реєстрація є простою і займає лише кілька хвилин.
При реєстрації рекомендуємо вказати прізвище, ім’я та
по батькові. Саме такий підпис буде з’являтися під кожним
вашим запитом.
1 Крок перший: Зареєструйтеся на сайті
П’ять кроків, які варто зробити,
щоб отримати необхідну
інформацію за допомогою сайту
«Доступ до правди»

У розділі «Запитати» зібрано адреси 1526 розпорядників
інформації. Серед них — центральні органи влади, місцеві

органи влади й місцевого самоврядування, вищі навчаль-
ні заклади, органи судової влади та прокуратури тощо.

Цей список є відкритим: щомісяця на сайт додається кіль-
ка десятків нових розпорядників, які можуть мати потріб-
ну вам інформацію.

2 Крок другий: Оберіть, кого запитати

Крок третій: Напишіть свій запит

Крок четвертий: Відправте свій запит

Крок п’ятий: Отримайте відповідь
на свій запит за вказаною вами
електронною адресою


Процес написання запиту за допомогою сайту «Доступ до

правди» є максимально простим: сайт запропонує вам фор-
му, в яку потрібно буде вписати лише своє запитання.

МАЙТЕ НА УВАЗІ!

• Зазначені вами прізвище, ім’я та по батькові повідомля-
ються розпоряднику інформації, до якого ви адресуєте

свій запит, а також оприлюднюються на сайті. Так само

автоматично оприлюднюється повний текст вашого за-
питу і повний текст відповіді на нього.

• Адреса вашої електронної пошти не повідомляється
розпоряднику інформації та не оприлюднюється на
сайті (розпорядник отримує електронний лист з адреси
сайту).
• Якщо в тексті запиту ви повідомите будь-яку додаткову

персональну інформацію (поштова адреса, номер теле-
фону чи факсу тощо), то вона буде автоматично опри-
люднена на сайті. Електронні адреси вилучаються

з тексту автоматично.

Важливо також знати: Перед тим як використати сайт
«Доступ до правди», слід визначитися, ваше прохання є
запитом на інформацію чи зверненням.
Натисніть кнопку «Відправити».

Запит на інформацію — це прохання особи до розпоряд-
ника інформації надати публічну інформацію, що знахо-
диться в його володінні (наприклад, інформація щодо

використання бюджетних коштів або копія рішення сесії

міської ради). Тобто йдеться про вже існуючу (раніше ство-
рену) інформацію, якою володіє розпорядник. Для від-
повіді на інформаційний запит розпорядник не повинен

створювати нову інформацію (готувати аналітику, надава-
ти роз’яснення, коментарі тощо).

Звернення громадянина — це викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання)
і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом
України «Про звернення громадян».

Сайт «Доступ до правди» є платформою для надсилан-
ня саме запитів на інформацію.

Важливі питання!
Що є публічною інформацією?

Публічна інформація — це відображена й задокументова-
на будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформа-
ція, що була отримана або створена в процесі виконання

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, перед-
бачених чинним законодавством, або яка знаходиться у

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпо-
рядників публічної інформації, визначених Законом

«Про доступ до публічної інформації».
Хто має право доступу до публічної інформації?
Право на доступ до публічної інформації, відповідно до
закону, мають:
• фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без
громадянства)

• громадські об’єднання без статусу юридичної особи
• юридичні особи
Чи необхідно платити за надання інформації?
Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію перед-
бачає виготовлення копій документів обсягом понад 10

сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні
витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається відповідним роз-
порядником на копіювання та друк у межах граничних

норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі

якщо розпорядник інформації не встановив розміру пла-
ти за копіювання або друк, інформація надається безко-
штовно.

При наданні особі інформації про нього самого та інфор-
мації, що становить суспільний інтерес, плата за копію-
вання і друк не стягується.

Який термін розгляду запитів на інформацію?
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит

на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отри-
мання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо

стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів по-
буту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та

інших надзвичайних подій, що сталися або можуть ста-
тись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути

надана не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.
FREE

До якої інформації може бути обмежено доступ?
Інформацією з обмеженим доступом є:
• конфіденційна інформація про фізичну або юридичну
особу
• таємна інформація (державна, адвокатська, лікарська,
нотаріальна та інші види таємниць)
• службова інформація
Обмеження доступу до інформації здійснюється лише за
умови дотримання трьох вимог:

  1. Якщо обмеження відповідає одному з таких інтересів:
    • в інтересах національної безпеки, територіальної

цілісності або громадського порядку з метою запобі-
гання заворушенням чи злочинам

• для охорони здоров’я населення
• для захисту репутації або прав інших людей

• для запобігання розголошенню інформації, одержа-
ної конфіденційно, або для підтримання авторитету й

неупередженості правосуддя

  1. Якщо розголошення інформації може завдати істотної
    шкоди цим інтересам
  2. Якщо шкода від оприлюднення такої інформації пере-
    важає суспільний інтерес в її отриманні

Якщо розпорядник відмовляє в наданні інформації у зв’язку
з обмеженням доступу до неї, він може це зробити, лише
обґрунтувавши відмову відповідно до трьох зазначених вимог.
Відповідальність за ненадання інформації

Право на доступ до публічної інформації гарантується юри-
дичною відповідальністю за порушення законодавства

про доступ до публічної інформації. Рішення, дії чи безді-

яльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені
у керівника розпорядника, вищому органі або суді.

За порушення Закону «Про доступ до публічної інформа-
ції» передбачено адміністративну відповідальність у ви-
гляді штрафу у розмірі від 425 до 850 грн (25–50 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян). Із скаргами на такі

порушення слід звертатися до прокурорів.
Оскарження ненадання інформації

Оскаржити ненадання інформації заявник може само-
стійно або звернутися за допомогою до адвоката чи гро-
мадських організацій: «Платформа прав людини», «Центр

демократії та верховенства права», «Інститут масової
інформації».
Законодавство у сфері доступу до публічної
інформації
• Закон України «Про інформацію»
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»
• Науково-практичний коментар до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

• Указ Президента України «Питання забезпечення орга-
нами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

• Указ Президента України «Про першочергові заходи
щодо забезпечення доступу до публічної інформації
в допоміжних органах, створених Президентом України»

• Постанова КМУ «Про затвердження граничних норм ви-
трат на копіювання або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію»

• Питання виконання Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів

України, центральних та місцевих органах виконавчої
влади

Виготовлення цієї брошури стало можливим завдяки підтримці американського

народу, що була надана через проект «Медійна програма в Україні», який фінан-
сується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжна-
родною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключною відповідальністю

громадської організації «Комунікації для змін» і необов’язково відображає точку
зору USAID, уряду США та Internews.