Статут

СТАТУТ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

НАЗВА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, СТАТУС, ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАННІСТЬ

1. Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України (далі ЛОО НСЖУ) є регіональним осередком всеукраїнської творчої спілки – Національної спілки журналістів України (НСЖУ). Вона об’єднує професійних творчих працівників – журналістів та інших працівників засобів масової інформації області, які професійно займаються журналістикою, публіцистичною діяльністю. ЛОО НСЖУ є суб’єктом творчої діяльності, недержавною, неурядовою, позапартійною організацією.

2. Повна назва – Львівська обласна організація Національної Спілки журналістів України.

Скорочена назва – ЛОО НСЖУ.

3. У своїй діяльності ЛОО НСЖУ керується Конституцією України, Законом України „Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, чинним законодавством, Статутом НСЖУ та цим Статутом.

4. ЛОО НСЖУ створюється і діє на засадах добровільного об’єднання і рівності її членів, самоврядування, законності та гласності, взаємодопомоги та співробітництва, фіксованого членства, невтручання у творчий процес своїх членів, визнання авторських прав, вільного вибору форм і методів діяльності.

ЛОО НСЖУ регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.

Принципами діяльності ЛОО НСЖУ є:

 • гарантія свободи слова і поглядів журналістів;
 • повага до різних світоглядних позицій;
 • вдосконалення журналістики у Львівській області;
 • захист і задоволення законних суспільних, професійних, соціальних, економіч-них, творчих інтересів журналістів;
 • розвиток наукової і художньої творчості членів спілки;
 • розширення журналістських зв’язків;
 • незалежність у своїй статутній діяльності від органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та об’єднань, інших громадських організацій.

5. ЛОО НСЖУ є юридичною особою, виступає учасником цивільно-правових відносин, має свою власну символіку, печатку, штампи та бланки, що затверджені рішенням її правління. ЛОО НСЖУ реєструється в установленому чинним законодавством порядку. ЛОО НСЖУ має рахунки в банківських установах України і є неприбутковою організацією.

6. Місцезнаходження керівних органів ЛОО НСЖУ: 79000, м.Львів, вул. Соломії Крушельницької, 5\3.

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

7. Мета діяльності ЛОО НСЖУ:

 • сприяння розвитку журналістики у Львівській області;
 • захист професійних, соціальних та економічних інтересів журналістів –  членів НСЖУ;
 • громадський контроль за виконанням Законів України в сфері журналістики та ЗМІ у Львівській області;
 • розробка пропозицій до державних та обласних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток і удосконалення інформаційного простору Львівської області, сприяння втіленню їх у життя.

8. Основними завданнями діяльності ЛОО НСЖУ є:

 • творча діяльність в інформаційній сфері, у галузі культури та мистецтва;
 • відстоювання права журналістів на одержання і поширення об’єктивної інформації;
 • облік членів НСЖУ, які проживають, працюють у Львівській області чи підтримують зв’язки зі Львівськими ЗМІ;
 • створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • організація творчих конкурсів, виставок, презентацій, авторських вечорів, фестивалів, прем’єр творів членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції, сайтів, сторінок в мережі Інтернет з метою популяризації творчого доробку членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ, досягнень української та світової культури і мистецтва;
 • сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між журналістами різних країн, національними і міжнародними організаціями працівників інформаційної сфери;
 • розвиток системи журналістскої освіти, сприяння підвищенню професійно-творчого рівня членів членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів, надання їм допомоги у навчально-виховній роботі, професійному становленні молоді, яка обирає своїм фахом журналістику;
 • пошук талантів серед молоді, її виховання та сприяння творчому розвитку;
 • участь у створенні необхідних умов функціонування засобів масової інформації, забезпечення їх професійної та творчої незалежності;
 • вивчення та розповсюдження практичного досвіду;
 • привернення уваги громадянських інститутів та населення до стану справ в ЗМІ, зміцнення довіри суспільства до друкованої та електронної преси, підвищення соціальної ролі журналістів та журналістики;
 • сприяння зміцненню солідарності представників засобів масової інформації.

9. ЛОО НСЖУ має право:

 • здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;
 • представляти та захищати права і законні інтереси членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • брати участь у розробці нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок, статусу творчих працівників, регулювання інформаційної сфери;
 • брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників
 • представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншим видами морального та матеріального заохочення;
 • здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;
 • в установленому порядку створювати фонди ЛОО НСЖУ з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і основної мети творчої спілки;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника, відповідно до законодавства України;
 • на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, що вона орендує під офіси організації, творчі майстерні, студії, лабораторії тощо;
 • надавати безоплатну правову допомогу членам НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ, представляти їх інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування;
 • звертатися до суду згідно чинного законодавства з заявами щодо захисту прав, свобод та  законних інтересів членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ за їх проханням;
 • ЛОО НСЖУ є правонаступником майна Львівської обласної організації Спілки журналістів України. Вона може одержувати фінансову допомогу бюджетів усіх рівнів, спонсорську та інщі види допомоги, які не суперечать чинному законодавству.

 

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ НСЖУ, ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ НСЖУ

10. Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, цей Статут, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній чи позаштатній посадах у редакціях газет та журналів, телебачення та радіомовлення, Інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, у видавництвах та прес-службах (у тому числі фотокореспонденти і художники засобів масової інформації) або є вільними журналістами (фріланстерами), студенти та викладачі навчальних закладів та установ, що готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу.

При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, створені ним та оприлюднені  матеріали різних жанрів та рекомендації двох членів Спілки журналістів, а також інші документи, перелік яких визначає секретаріат ЛОО НСЖУ.

Ветерани Спілки журналістів, які за віком, або станом здоров’я вже не працюють, є почесними членами НСЖУ, мають усі права членів НСЖУ.

11. Прийом у члени НСЖУ здійснює ЛОО НСЖУ, яка в подальшому веде їх індивідуальний облік. Прийом здійснює секретаріат ЛОО НСЖУ на своєму засіданні за поданням первинної журналістської організації. Прийнятими у члени НСЖУ вважаються ті, за яких проголосувала більшість членів секретаріату.

12. Члени НСЖУ сплачують вступні і щорічні членські внески у розмірах, що визначає секретаріат ЛОО НСЖУ.

13.Для членів НСЖУ встановлюється єдиний членський квиток і значок, зразки яких затверджує секретаріат НСЖУ.

14. Членство в НСЖУ може бути припинено за поданою заявою про вихід та у випадку виключення із членів НСЖУ за порушення вимог цього Статуту, Статуту НСЖУ, Кодексу професійної етики українського журналіста, за втрату зв’язку з Організацією або за несплату членських внесків без поважних причин протягом двох років. Рішення про виключення з членів НСЖУ приймається ЛОО НСЖУ на засіданні секретаріату, на яке запрошується член Спілки, щодо якого порушено питання про виключення. У разі двократної неявки на засідання, рішення про виключення приймається без його присутності. Рішення про виключення набирає чинності, якщо за нього проголосувала більшість членів секретаріату.  Апеляції виключених розглядає ревізійна комісія ЛОО НСЖУ та ревізійна комісія НСЖУ. Після остаточного вирішення питання про виключення, це рішення оприлюднюється у засобах масової інформації.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НСЖУ

15.       Члени НСЖУ мають право:

 • брати участь у всіх заходах, що проводяться ЛОО НСЖУ та НСЖУ;
 • обирати і бути обраними у створювані ЛОО НСЖУ та НСЖУ органи та отримувати інформацію про їхню діяльність;
 • користуватись правами творчого працівника, визначеними чинним законодавством про професійних творчих працівників;
 • вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, що пов’язані з діяльністю ЛОО НСЖУ та НСЖУ;
 • об’єднуватися у творчі журналістські групи за інтересами;
 • користуватися моральною, правовою, а в скрутних випадках – матеріальною підтримкою (за наявністю можливостей) ЛОО НСЖУ та НСЖУ;
 • вийти з числа членів творчої організації.

16.  Члени НСЖУ зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законів України, цього Статуту та Статуту НСЖУ і Кодексу професійної етики українського журналіста;
 • зміцнювати авторитет ЛОО НСЖУ та НСЖУ, брати активну участь у творчому житті, сприяти вирішенню завдань творчих організацій і підтримувати матеріально (за наявністю можливостей);
 • своєчасно сплачувати членські внески.

 

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

17. ЛОО НСЖУ є регіональним творчим осередком НСЖУ та створена за адміністративно-територіальним поділом. Вона бере на облік первинні організації журналістів, що створені у Львівській області (районах, містах чи у засобах масової інформації).

18. Найвищим керівним органом, де вирішуються всі основні питання діяльності ЛОО НСЖУ, є конференція делегатів від міських, районних та утворенних в ЗМІ первинних організацій області. Вона скликається один раз на 5 років. Рішення про скликання чергової конференції приймає правління ЛОО НСЖУ. Позачергова конференція може бути скликана за рішенням правління в тримісячний термін. Норму представництва на конференцію і порядок виборів делегатів визначає правління ЛОО НСЖУ.

19. Конференція ЛОО НСЖУ:

 • затверждує Статут ЛОО НСЖУ, положення про ревізійну комісію ЛОО НСЖУ, вносить зміни та доповнення до них;
 • обговорює найважливіші проблеми розвитку журналістики;
 • визначає стратегічні та перспективні завдання діяльності ЛОО НСЖУ,
 • реалізує право власності на майно та кошти ЛОО НСЖУ ;
 • приймає рішення про припинення діяльності ЛОО НСЖУ;
 • приймає звернення, заяви, інші документи з питань, що стосуються мети і завдань обласної Спілки журналістів; визначає форму голосування на конференції;
 • обирає на п’ятирічний термін правління. До складу правління входить за посадою голова ЛОО НСЖУ;
 • обирає на п’ятирічний термін голову ЛОО НСЖУ, який діє від імені організації без спеціальних на те повноважень;
 • обирає  на п’ятирічний термін голову та членів ревізійної комісії ЛОО НСЖУ.

Рішення конференції правомірне, якщо за нього проголосувала проста більшість обраних на неї делегатів, окрім питання припинення діяльності ЛОО НСЖУ, внесення змін і доповнень до цього Статуту, рішення з якого приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 делегатів.

 1. Правління ЛОО НСЖУ — керівний орган у період між конференціями. Засідання (пленуми) правління проводяться не менше, як двічі на рік. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні не менше, ніж дві третини його складу.

 

21. Правління ЛОО НСЖУ:

 • визначає та затверджує обов’язки голови ЛОО НСЖУ; – вони визначаються цим статутом — треба викреслити
 • за поданням голови затверджує першого заступника голови (відповідального секретаря) та звільняє його;
 • затверждує кількісний та персональний склад секретаріату, голів комітетів, комісій, бюро, визначає та затверджує їхні повноваження, звільняє їх;
 • здійснює контроль за реалізацією рішень конференції ЛОО НСЖУ, проводить заходи, спрямовані на їх виконання;
 • розглядає щорічні звіти секретаріату;
 • обговорює питання, що стосуються діяльності ЛОО НСЖУ, приймає відповідні постанови;
 • затверджує за поданням секретаріату (голови) річний бюджет, кошторис витрат і план основних заходів ЛОО НСЖУ;
 • визначає порядок і форми використання основних фондів та господарського управління майном та коштами організації, може делегувати повноваження у цих питаннях голові ЛОО НСЖУ;
 • розглядає, затверджує та виносить на розгляд до місцевих органів влади і управління пропозиції щодо розвитку журналістики;
 • приймає рішення про створення та затверджує рішення про припинення діяльності первинних осередків ЛОО НСЖУ;
 • приймає рішення про участь ЛОО НСЖУ у діяльності інших громадських організацій;
 • затверджує штатний розпис апарату обласної Спілки журналістів, розміри оплати праці штатних працівників;
 • заслуховує звіти керівників створених ЛОО НСЖУ установ і організацій та заснованих підприємств.

22. Секретаріат – виконавчий робочий орган, засідання якого проводяться у разі необхідності, але не рідше, ніж раз на два місяці. Склад секретаріату формується з членів правління ЛОО НСЖУ, які мають певний досвід роботи у ЗМІ та ЛОО НСЖУ. Кожен із секретарів очолює певну ділянку роботи, визначену цим Статутом та правлінням, головує у відповідному комітеті, створеному з членів правління, щорічно звітує про свою діяльність на засіданні секретаріату. Відповідно до результатів діяльності можлива ротація у секретаріаті правління ЛОО НСЖУ. До складу секретаріату входять за посадами голова та перший заступник голови (відповідальний секретар). Засідання секретаріату правомочне, якщо на ньому присутні більше половини його складу. Рішення приймається простою більшістю присутніх або шляхом візування документів більшістю складу секретаріату.

23. Секретаріат:

 • обговорює і вносить на розгляд правління цільові програми;
 • приймає рішення щодо проведення організаційно-творчих заходів ЛОО НСЖУ;
 • затверджує щорічні програми міжобласної та міжнародної діяльності;
 • затверджує кошториси витрат окремих заходів; звіти ревкомісії може затверджувати тільки конференція!!!
 • визначає переможців творчих конкурсів та присуджує премії, представляє членів ЛОО НСЖУ до відзначення державними нагородам, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • затверджує статути (положення), заснованих ЛОО НСЖУ редакцій, видавництв, підприємств, створених установ та організацій, що реєструються в установленому чинним законодавством порядку, приймає у разі необхідності рішення про їхню ліквідацію з наступним затвердженням правлінням;
 • приймає на роботу та звільняє керівників створених установ і організацій та заснованих підприємств, які працюють за контрактами, визначає та затверджує їхні обов’язки;
 • веде поточну роботу, облік членів НСЖУ та первинних організацій;

24. Перший заступник голови (відповідальний секретар) ЛОО НСЖУ працює на штатній посаді.

25. Голова ЛОО НСЖУ:

 • організовує виконання рішень, прийнятих з’їздом НСЖУ, конференцієй ЛОО НСЖУ та іншими керівними органами НСЖУ;
 • добирає, призначає та звільняє штатних працівників аппарату ЛОО НСЖУ, керує його роботою;
 • представляє організацію без доручення у відносинах з державними органами, громадськими організаціями, іншими юридичними особами;
 • веде засідання правління та секретаріату, підписує їхні рішення;
 • видає накази, розпорядження та доручення, є розпорядником кредитів у межах поточної фінансової діяльності;
 • укладає у межах терміну своїх повноважень майнові договори, контракти з керівниками створених ЛОО НСЖУ установ і організацій та заснованих підприємств.

26. Ревізійна комісія є контролюючим органом ЛОО НСЖУ. Голова ревізійної комісії працює на громадських засадах. Засідання комісії проводяться не менше як двічі на рік.

27. Ревізійна комісія ЛОО НСЖУ здійснює діяльність відповідно до Положення про неї, затвердженого конференцією та зокрема:

 • здійснює перевірку дотримання Статуту НСЖУ та цього Статуту, виконання рішень з’їзду НСЖУ і рішень конференцій ЛОО НСЖУ;
 • контролює правильність витрат коштів ЛОО НСЖУ;
 • вносить на розгляд керівних органів результати перевірок діяльності усіх структур ЛОО НСЖУ;
 • перевіряє діяльність створених ЛОО НСЖУ установ і організацій та інших заснованих підприємств;
 • контролює роботу з листами, розглядає заяви і скарги членів НСЖУ, які перебувають на обліку ЛОО НСЖУ;
 • контролює дотримання вимог про прийом та виключення із членів організації.

28. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу, а голова ревкомісії – у засіданнях секретаріату на таких же засадах.

29. Первинні організації ЛОО НСЖУ створюються за територіальним принципом, а також при редакціях друкованих засобів масової інформації, радіо, телебачення, навчальних закладах Луганської області та об’єднують не менше трьох членів НСЖУ.

Вони діють на громадських засадах і користуються цим Статутом після взяття їх на облік ЛОО НСЖУ. За рішенням правління ЛОО НСЖУ можуть набувати статусу юридичної особи. З цією метою вони приймають на загальних зборах Статут первинної організації, яке затверджується правлінням ЛОО НСЖУ і реєструється у встановленому порядку.

30. Найвищим керівним органом первинної організації журналістів є загальні збори, які скликаються за потреби, але не менше одного разу на рік. Звітно-виборні загальні збори скликаються раз на три роки.

Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів первинної організації, при наявності на зборах не менше двох третин її членів.

31. Загальні збори первинної організації журналістів:

 • обирають на три роки секретаря, який діє від імені первинної організації без спеціальних на те повноважень, а при наявності більше 20 членів НСЖУ — бюро  первинної організації журналістів;
 • обговорюють найважливіші питання діяльності первинної організації, затверджують бюджет;
 • вносять пропозиції до секретаріату ЛОО НСЖУ щодо вступу претендентів у члени НСЖУ;
 • висувають кращі доробки членів НСЖУ на конкурси для відзначення та заохочення;
 • заслуховують звіт секретаря чи бюро первинної організації журналістів;
 • в тому випадку, якщо первинна організація є юридичною особою, вирішують питання про заснування, в установленому чинним законодавством порядку, підприємств і організацій, необхідних для виконання статутних завдань.

32. Секретар (бюро) первинної організації журналістів:

 • веде облік членів НСЖУ;
 • збирає вступні і членські внески та перераховує їх ЛОО НСЖУ;
 • вносить пропозиції на розгляд загальних зборів та скликає їх;
 • здійснює захист законних соціальних та професійних прав своїх членів та звертається до керівних органів ЛОО НСЖУ;
 • веде поточну роботу.

 

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

33. ЛОО НСЖУ може мати у наявності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, а також має право на майно та кошти, що придбані внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ і організацій та заснованих підприємств. Майном ЛОО НСЖУ та її організацій може бути майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, кошти, акції, інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, а також підприємства, організації та установи відповідно до мети, що зазначена у Статуті, та у порядку, передбаченому законодавством України.

34. Кошти ЛОО НСЖУ формуються з:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або  у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять ЛОО НСЖУ від ведення її основної діяльності, зокрема, вступних і членських внесків;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються ЛОО НСЖУ їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня цін.

35. Кошти ЛОО НСЖУ та її організацій витрачаються на виконання мети та завдань, передбачених цим Статутом, зокрема, на організаційно-творчу, міжнародну та благодійну діяльність, утримання штатних працівників або тих, які працюють за трудовою угодою, матеріальне заохочення журналістських організацій ЗМІ, окремих журналістів, ветеранів преси та інше.

36.       ЛОО НСЖУ, створені нею установи і організації та засновані підприємства стають на облік в органах державної податкової адміністрації та статистики, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

37. ЛОО НСЖУ не відповідає за майнові зобов’язання первинних організацій, створених установ і організацій та заснованих підприємств, так само як останні не відповідають за майнові зобов’язання ЛОО НСЖУ, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

38.       Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться конференцією ЛОО НСЖУ, якщо за них проголосувало 3/4 обраних на неї делегатів. Зміни й доповнення, які внесені до Статуту ЛОО НСЖУ, повинні обов’язково бути затверджені Секретаріатом НСЖУ, про що повідомляється реєструючий орган. Зміни й доповнення, що внесені до Статуту Правлінням ЛОО НСЖУ між конференціями або згідно з чинним законодавством, повинні обов’язково бути затверджені наступною конференцією.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОО НСЖУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ ЯЗАНИХ З ЛІКВІДАЦІЄЮ

39.       Припинення діяльності ЛОО НСЖУ може бути проведено через її реорганізацію чи ліквідацію.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається конференцією ЛОО НСЖУ, якщо за нього проголосувало більше ніж 3/4 обраних на неї делегатів, або за рішенням суду. Про прийняття рішення сповіщається Секретаріат НСЖУ.

40. При прийнятті рішення про реорганізацію чи ліквідацію ЛОО НСЖУ конференція одночасно приймає рішення про використання майна і коштів на виконання статутних завдань або передачі іншій неприбутковій організації з відповідними функціями.

41. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію направляється до органу, який здійснював реєстрацію ЛОО НСЖУ.