Наголос

9 жовтня 2020 року у Львівському палаці мистецтв відкрився міжнародний мистецький проєкт «Місто VS Карантин»

Автори та куратори проєкту «Місто VS Карантин» – Сашко Балабай та Дарина Балабай –
львівські кінорежисери, члени Української кіноакадемії, автори багатьох мистецьких та
соціальних проєктів.
В проєкті взяли участь 149 авторів з більш ніж 60 країн Світу, з усіх континентів.
192 роботи надруковані на полотні, проглядають з під білої сітки, немовби прориваються
назовні думки, мрії та сподівання авторів фотографій.
Дерев’яні конструкції, дизайн яких був створений молодою архітекторкою Ангеліною
Єфіменко, утворюють такий собі лабіринт карантинних вражень. Блукаючи по ньому
відвідувачі занурюються у простір, який розповідає історії про існування міста та його
мешканців під час карантину з усіх куточків світу.
Куратори проєкту дали можливість висловитись авторам, які є не тільки професійними
фотографами, а й домогосподарками, музикантами, радіоведучими, художниками,
директорами музеїв, військовими, фото кореспондентами, стоматологами, шеф кухарями,
лікарями, фуд блогерами, адвокатами, вчителями, мистецтвознавцями та представниками
інших професій.
Анотацію до проєкту написала відома художниця Влада Ралко, її фото робота також
представлена на експозиції. «На карантині дещо відбувається з часом, а радше, він
відчувається іншим чином. Зазвичай плин часу сприймається за посередництвом того, що
можна назвати перебігом речей. Ми займаємося різною діяльністю, переміщуємося у
просторі, будуємо плани – і все це може водночас і ховати і проявляти наш час. Тепер майже
кожен вчинок корегується карантинними правилами, що суттєво обмежили звичну
активність, яка була рятівним прошарком між нами і відкритим всесвітом. Зараз таке
відчуття, наче хтось прибрав захисний екран, атмосферу. Доводиться думати над
найпростішим, а саме, як дихати, втративши ту рятівну плівку нормального життя.»- каже
Влада Ралко, і саме такі думки виникають під час перебування у виставковому просторі
проєкту «Місто VS Карантин»
На афіші проєкту та на сертифікатах, що отримають всі учасники проєкту, використана
робота талановитої авторки з м. Рівне – Яніни Псюрської.
Проєкт реалізовано спільно з Львівською спілкою архітекторів НСАУ та за підтримки
Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.
Експозицію можна відвідати в рамках циклу кураторських екскурсій, за попередньою
домовленістю з організаторами проєкту безкоштовно до 28.10.2020.
Керівник проєкту та конт. особа – Дарина Балабай, 067-707-43-38 [email protected]

On October 9, 2020, the international art project “City VS Quarantine” opened in the Lviv Art
Palace
Authors and curators of the project “City VS Quarantine” – Sashko Balabai and Darina Balabai – Lviv
film directors, members of the Ukrainian Film Academy, authors of many art and social projects.
The project involved 149 authors from more than 60 countries, from all continents. 192 works are
printed on canvas, viewed from under a white grid, as if the thoughts, dreams and hopes of the
authors of the photographs break through.
The wooden constructions, designed by the young architect Angelina Yefimenko, form a kind of
labyrinth of quarantine impressions. Wandering through it, visitors are immersed in a space that
tells stories about the existence of the city and its inhabitants during quarantine from all over the
world.
The curators of the project gave the opportunity to speak to authors who are not only professional
photographers, but also housewives, musicians, radio presenters, artists, museum directors,
military, photo correspondents, dentists, chefs, doctors, food bloggers, lawyers, teachers, art
critics and oth.
An annotation to the project was written by the famous artist Vlada Ralko, her photo work is also
presented at the exhibition. “In quarantine, something happens with time, but rather, it is felt
differently. Usually the passage of time is perceived through what can be called the course of
things. We engage in various activities, move in space, make plans – and all this can both hide and
manifest our time. Now almost every act is corrected by quarantine rules, which significantly
limited the usual activity, which was a saving layer between us and the open universe. Now it feels
as if someone has removed the protective screen, the atmosphere. We have to think about the
simplest thing, namely how to breathe, having lost that saving film of a normal life. ”- says Vlada
Ralko, and such thoughts arise during the stay in the exhibition space of the project “City VS
Quarantine ”
The poster of the project and the certificates received by all project participants used the work of
a talented author from Rivne – Yanina Psyurska. The project was implemented jointly with the Lviv
Union of Architects of NSAU and with the support of the Department of Culture, Nationalities and
Religions of LODA.
The exhibition can be visited as part of a series of curatorial tours, by prior arrangement with the
organizers of the project free of charge until 28.10.2020.
Project manager – Darina Balabai, 067-707-43-38 [email protected]

Категорії